Tác giả sủng công

Anh Lâm: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2009000 Viết hoa công khống kiêm nam chủ khống, đam mỹ văn bên trong khả năng xuất hiện muội tử siêu cấp ái công cho không công, nữ quyền chủ nghĩa giả thận nhập nga
Anh Tốc http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1139494
Ẩm Ẩn (Mĩ công nhưng tùy bộ có sủng hoặc không): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=892880
Bạch Thị Thế Khanh http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1877732
Bán Nguyệt Thần Quang): chuyên nghiệp sủng công 100 năm http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=871987
Bắc Minh Huyễn Thế: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=885457 nhược công khống, trước ngược công sau ngược thụ
Bất Độ Quang http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=981652
Bất Nguyện Thành Song: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1768409
Biên Lộ http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1801244
Bình Sơn Lan http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1947507
Bộ Hề Hoan: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1957205 công khống
Bổn Bổn 8368: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1010543
Cao Huyền (chủ thụ, hỗ sủng) http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2151214
Clyde http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1984797
Cố Sở: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=868034
Cựu Chương: Chiều sâu công khống, đam mỹ công mẹ ruột, ngôn tình nam chủ mẹ ruột http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1239782
Cửu Ế http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1573232
Dạ Giả Vô Ca http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2353063
Dã Khốc Thiên Gia Thượng Chiến Phạt: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2172389
Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=746711
Diệp Nhuyễn http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1757861
Du Tiểu Trảo http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2284136
Dục Bạc Hoan: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1143463 công khống, nam chủ khống
Duy Ái Na Nại Nguyệt Nhi:http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=244095
Duy Ngữ Hà Song http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1573158
Đàm 123: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=523247
Đao Bất Lưu Nhân: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=792887
Đào Hoa Phiến Nhất Phiến: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1133609
Đào Trừng Trừng: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1603536 yêu công khống, manh nữ trang
Đề Đao Soán Vị http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2266444
Điên Đáo Bất Tại http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1942084
Đức Cổ Lạp Bang http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2037346
Eoccuiy: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1234591
Giải Hoàng Hồn Đồn: thiên công, mẹ ruột công, chấp nhận ngược thụ nhưng không chấp nhận ngược công. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1819880
Hạc Vũ: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1050218
Hàn Đàm Cô Nguyệt: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1539625 nữ trang mỹ công, thụ sủng công
Hắc Sắc Đích Bản:http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=946362
Hi Gia (Ủy Quỷ Ô Y): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1130501
Hiền Thị Tiểu Thất: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1759950
Hoa Khúc Đạo Bán: cũng là 1 sự lựa chọn ok nà, chủ công, ngây thơ công, “bồ bịch” với Nhất Bôi Tửu Lương =)) http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=681801
Hòa Miểu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1970782
Hoa Nhàn Nhàn: chủ công, công khống. http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1144077
Hoa Thì http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2154386
Hòa Thượng Giới Sắc: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1243653
Hồn Giang: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1672746
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2723769
Hữu Nhân Vô Phẩm (Vai chính khống no công khống): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=868327
Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1744864
Khuyết Tà: 阙邪 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1688415, thâm độ (nặng) công khống, văn hoang
Kính Dư (Bị Khóa): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=154260
Kinh Hồng Chiếu Ảnh, Bất Giác Lưu Sương http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2329090
Kỳ Lân Tiếu: 麒麟笑 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1347821 nhiều truyện tag thụ truy công
La Bốc Tang http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=583289
Lạc Dương Đệ Nhất Kỉ http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2267553
Lạc Phong Cô Tịch: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2052292
Lam Khúc Kỳ http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2152738
Lâm Tấn Tấn: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1162879
Lâm Tiểu Dạng: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=986311
Lâm Trĩ: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1451033 manh công nhược công :”>
Lâm Vô http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2142197
Lân Gia Kim Ngưu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2166977
Liễu Hạng Thâm Thâm: 柳巷深深 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2154959 thâm độ công khống
Loan Loan Sử Thi: chuyên chú chủ công muôn đời. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1336614
Lô Mạn Mạn (Vô Huyền): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1196124
Lô Thượng Thiêm: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1673113
Lộc Dã Great http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3636357
Lộc Mặc Bất Thành http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1349020
Lục Chước Tham): ba hữu (tác giả trên công khống tieba). Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1909116
Lục Nghĩ Cô Tửu http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2065492
Lý Truyền Ngôn: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=692597
Mạc Đạo An: thuần ái công khống, ngôn tình nam chủ khống. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1835099
Mạc Vọng: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=860697
Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1024655 chuyên chú nhược cường mỹ cường 100 năm
Manh Tường: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2012878 chủ công tinh nhân, thích thụ sủng công, thụ truy công
Mặc Phong Thần: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1078950
Minh Tranh: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=42490
Mộ Thiều Thất: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1257053
Mộc Ân: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2146524 thụ sủng công
Mộc Thược Thư Thư http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2342582
Mộng Y 1: công khống. http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1081729
Một hữu vĩ ba đích hồ li: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=473417
Ngã Tựu Thị Chủ Giác: 我就是主角 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1250806 vai chính công đảng + công khống.
Ngầm Thiên http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1712948
Ngọc Lâu Yến Bãi http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2074806
Ngô Bối Thương Thử: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1694411
Ngũ Cốc Ngư: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1839826 chủ công công khống, manh công
Ngũ Ngũ Bát http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1272214
Ngụy Thụ Chân Công: thụ sủng công. http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1134590
Nguyên Vị Lý Tử Viên http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1801878
Nguyệt Lương Thiên Uyên: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1116003
Nhất Bôi Tửu Lương: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=930797
Nhất Đao Hoàng Tuyền: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=990151
Nhất Nam Phu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1965127
Nhi Ngã Tri Đạo:http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=758278
Noãn Dương Thiển Niệm: chuyên xà tinh bệnh thụ. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1255301
Novikov http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2346496
Phỏng Sinh Nhân Loại Ngoạn Gia http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2198387
Phong Trí Úc http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2316782
Phương Truật: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1326178
Quang Minh Vĩnh Hằng http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1885149
Quy Linh Tái Sinh: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1396706
Quỷ Sửu (Vai chính khống): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=611145
R Công Chaos: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=800563 thụ sủng công, trung khuyển thụ, chủ công
siusex http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2280586
Sự Gian Cự http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3628448
Tá Đan Nô: chủ công, công khống. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1675325
Tam Oản Dương Xuân Diện http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2299312
Tam Sinh Ý http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1555776
Tàn Hồng Quân: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2633973
Tán Quan: đoản manh sủng công. Link : http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1741877
Tang Ốc (vai chính khống) http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1610599
Tạo Chúc Cầu Minh: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=663824
Tẩm Lương Vị Nhiễm: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1580823
Tẩm Viên Viên: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=887661
Tần Mộng Đình http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2326817
Tần Quân: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1679713
Tây Môn Bất Xuy Tuyết: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1065717
Thả Ngộ Ca http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2268818
Thái Thúc Tuấn: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1936281 chủ công, thụ sủng công, công khống
Thẩm Gia Đại Viện http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1055041
Thần Dục Cửu Tiêu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2001642 (chủ công, vạn nhân mê công)
Thất Chi Tang Du: 失之桑榆 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1330252 (thiên công khống)
Thất Giác Sơn: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1955583
Thiên Kha: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2151766
Thiên Trấm http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1883469
Thu Hương Đoàn Phiến: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1839437 công khống
Thùy Chủ Phù Trầm Công khống ngoại trừ cảm giác văn hoang không còn gì cả. . . Sâu cạn văn hoang, sâu khống càng thêm văn hoang, không văn có thể thấy. Chủ công, công khống, chỉ viết chủ công! http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1983796
Thủy Chữ Đại Bạch Đản: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=923790 công khống
Thủy Thượng Thanh Châu http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2289762
Thương Tại Sênh (Bị lôi bộ Bản Tôn của má này): http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1160143
Thượng Tịch Mạch: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=480817
Tiễn Băng: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1573501 công khống vai chính khống, thụ sủng công
Tiểu Thanh Tân Đích Miêu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1287278
Tiểu Tuế: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1678120 Công khống, chủ công cúc khiết, cấm chỉ phản công, thụ sủng công, thâm độ, không thể cứu chữa
Tinh Hồng Thổ Đậu: Một từ chiều sâu chủ công khống + chiều sâu vai chính khống + bên trong chiều sâu công khống ( hiện nay không ngừng sâu sắc thêm bên trong). Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1693971
Tinh Khiết:http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=342972
Tọa Hoài: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1048780 (công bàn tay kim cương)
Trà A Lý Cơ: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2357085
Trúc Lâm Thất Hàm: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1428809
Trường An Cửu Châu: 长安九洲 http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1694327
TT Tiếu Đàm: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=766178 hầu hết diễn sinh, tổng công khống, yêu tất cả tiểu công ngoại trừ trung khuyển công =))
Tu Lân: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=910495
Túy Sơ Cuồng http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1346992
Tùy Tuế: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1076927 công khống 1v1
Tuyết Nguyệt Hoa Hoành – tác giả công khống. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1883457
Tứ Hỉ Hồ Ly http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2149777
Tự Lý http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2226240
Tửu Ý Trường An: Chủ công công khống thiên thượng đế thị giác, vô điều kiện sủng công tô công, tình cảm chân thành bạc bẽo công. Link: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1136130
Ủy Quỷ Ô Y http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1376393
Uỷ Quỷ Ô Y: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1376393
Úy Tiểu Lam: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1450297
Uyển Nhược Du Long: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=833049
Ứng Hữu Thì: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1583596
Vạn Cảnh Thành Không: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1109336 vai chính khống, chủ công, công khống
Vãn Thập Lục http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2082864
Vi Đăng Mông Trần http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2319065
Vị Kiến Di Ca Khởi Ngư Tiều http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1644706
Vĩnh 13 Ẩn Thân http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1043322
Vĩnh Hằng Pháp Tắc http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1195966
Vô Diêu Khả Y: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1231950
Vô Uyên Khả Thu: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1597831
Vương Nhất Nhị Tam http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1679713
Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1730295
Yoon: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2107356 thâm độ công khống
汵 Thiên: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1712948
Advertisements

4 thoughts on “Tác giả sủng công

  1. Yoite

    Hoa khúc đạo bán đang viết ‘nam đoàn chế tạo kế hoạch’ (chủ công, vô cp) rất hay nàng, ra hơn trăm chương rồi, nàng tìm post lên wikidich đọc nhé

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s